Đăng ký Đăng nhập

Hướng dẫn tích hợp API gạch thẻ tự động cho Shop

01:55
24/03/2019
23733

- Tích hợp API tự động đổi thẻ cào ra VND, ATM tự động dành cho Shop game và Web dịch vụ khác. Số dư được cộng trực tiếp tại TSR.

Nếu tài liệu khó đấu mời bạn chuyên sang Hệ thống API v2 đơn giản hơn tại đây . Lh Zalo: 0973.105.012 để được cấp tài khoản 

-----------------------------------

Link tải:

Tài liệu tích hợp thẻ Viettel, Mobi, Vina: tại đây

Tạo key kết nối : tại đây

HƯỚNG DẪN API ĐỔI THẺ CÀO 

  • GỬI THẺ
  • Các đinh nghĩa:
  • Thesieure.com là website cung cấp api tẩy thẻ chậm mà bạn muốn kết nối.
  • partner_idpartner_key được cấp từ website: https://thesieure.com
  • 1.2 Thông tin cấu hình kết nối

Bạn mở file config.php và điền giá trị, ở ví dụ này chúng tôi có giá trị được cấp như sau:

       $url = 'https://thesieure.com/chargingws/v2';

        $partner_id = '7908566351';

        $partner_key = '9da6fab8bb728a5b024b3126f53a90ef';

1.3 Thông tin gửi mã thẻ qua api gồm:

telco

Mã nhà mạng. Do bên website cấp

Bắt buộc

code

Mã nạp

Bắt buộc

serial

Seri thẻ

Bắt buộc

amount

Mệnh giá thẻ

Bắt buộc (nếu là đổi thẻ nhanh thì ko bắt buộc, ví dụ GATE)

partner_id

Mã kết nối api do bên website cấp

Bắt buộc

sign

Mã hóa bảo mật

Bắt buộc

command

Lệnh

Bắt buộc

request_id

Mã đơn hàng của bên bạn

bắt buộc

 

Telco có định dạng: VIETTEL, VINAPHONE, MOBIFONE. Vui lòng gửi đúng định dạng in hoa.

Ví dụ thông tin gửi lên như sau:

$datapost['telco'] = 'VIETTEL';

$datapost['code'] = '9999999999999';

$datapost['serial'] = '6666666666';

$datapost['amount'] = '100000';

$datapost['request_id'] = '1234';

$datapost['partner_id'] = '15857545515';

$datapost['command'] = 'charging';

$datapost['sign'] = '34fkdsjhgdsfl34238dfdjh34dfd2e';

 

Lưu ý command là lệnh gửi đến hệ thống

Đổi thẻ -> command = charging

Check thẻ -> command = check

Sau khi gửi lên thành công, hệ thống sẽ trả về cho bạn kết quả ở dạng Json như sau:

stdClass Object

(

    [status] => 99

    [message] => Thẻ đã gửi thành công và đang chờ xử lý

    [code] => 9999999999999

    [serial] => 10001796141928

    [telco] => VIETTEL

    [declared_value] => 100000

    [value] =>

    [receive_amount] =>

    [request_id] => 817633220

    [trans_id] => 64

    [sign] =>

)

 

declared_value  : là mệnh giá bạn khai báo cho chúng tôi

value: là mệnh giá thực mà chúng tôi kiểm tra được

 

1.4 Các trạng thái

Ở đây chỉ đưa ra các trạng thái chính, còn các trạng thái khác là thông báo lỗi.   

Status

            ///99 = CHỜ

    /// 1 = THẺ ĐÚNG

    /// 2 = THẺ SAI MỆNH GIÁ

    /// 3 = THẺ LỖI

    /// 4 = BẢO TRÌ

  • CALL BACK

Hệ thống cung cấp cho bạn một tiện ích trả kết quả tẩy thẻ thông qua hình thức POST. Sau khi admin xử lý thẻ thành công, hệ thống sẽ post thông tin kết quả về website của bạn gồm các dữ liệu như sau:

        array(

            'status'] = 1;

            'message'] = 'Thẻ đúng',

            'value'] =  '100000',

            'amount'] = '65000',

            'code'] = '76532234',

            'serial'] = '123567',

             'request_id' = '324234',

            'telco'] = 'VIETTEL',

        )

 

Bạn phải gửi cho admin đường dẫn nhận kết quả call back để admin gắn vào hệ thống. Ví dụ: http://websitecuaban.com/callback.php

callback_sign là chữ ký xác nhận chính chủ được nhận kết quả. Cách tạo sign đã có hướng dẫn trong file code mẫu callback.php

 

Trạng thái:

1 => Thẻ đúng

2 => Thẻ đúng nhưng sai mệnh giá

3 => Thẻ không dùng được

99 => Thẻ chờ xử lý

------------------------------------

LƯU Ý

Post  Nhận json (link hương dẫn )

https://documenter.getpostman.com/view/5740908/SVfWN6vi?version=latest

---------------------

http://yourdomain.com/charge/callback?status=1&message=Thành công&request_id=989876&declared_value=50000&50000=50000&amount=25000&code=314688440422676&serial=10003395125761&telco=VIETTEL&trans_id=343424&callback_sign=17b118fe86852c52ea126c9537617f6d

----------------

Hướng dẫn kiểu gọi GET:

<?php
// Vũ Tùng Duy
include 'config.php'; // nhúng file kết nối data
if(isset($_GET['status'])) {
$code = $_GET['code'];
$serial = $_GET['serial'];
$thucnhan = $_GET['amount'];
$tranid = $_GET['request_id'];
$junoo = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM `Deposit` WHERE `tranid` = '$tranid' ")); 
$get_users = mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT * FROM `Users` WHERE `username` = '".$junoo[username]."'")); 
  echo   $junoo_uid = $junoo['username'];
if ($_GET['status'] == 1) {
mysql_query("UPDATE Users SET  `cash` = `cash` + '".$thucnhan."' WHERE `username` = '$junoo_uid'"); //cộng tiền
mysql_query("UPDATE `Deposit` SET `status` = '3',`amount` = '.$thucnhan.' where `tranid`='$tranid'"); // sửa trạng thái thẻ                        
} else if ($_GET['status'] == 2) {
mysql_query("UPDATE `Deposit` SET `status` = '2',`amount` = '0' where `tranid`='$tranid'");        // sửa trạng thái thẻ                    
} else if ($_GET['status'] == 3 ) {
mysql_query("UPDATE `Deposit` SET `status` = '2',`amount` = '0' where `tranid`='$tranid'");        // sửa trạng thái thẻ                    
        }else{
// log lại lỗi
$myfile = fopen("log.txt", "w") or die("Unable to open file!");
                $txt = $_GET['status']."|".$_GET['request_id']."|".$_GET['message']."\n";
                fwrite($myfile, $txt);
                fclose($myfile);    
                    }
                }
    
?>

Hướng dẫn Lấy ip tại web: https://ping.eu/ping/

Tags